Urbanistički planovi, studije lokacija

Katastar zelenila na području Opštine Herceg Novi   Izmjene i dopune detaljnog urbanističkog plana „Blaca-Jošica“ Lokacija: Područje se nalazi u okviru katastarske Opštine Jošica obuhvata katastarske parcele 351, 352, 353/1 i 353/2 Karakteristike: Površina zahvata Plana je 0,98 ha