I  KABINET DIREKTORA

Aleksandar Kovačević
Vd Direktor
e-mail: aleksandar.kovacevic@hercegnovi.me
tel:        +382 31 350-900

Evgenija Tomić Crnogorac, dipl. Pravnik
Pravna zastupnica
Email: agencijahn.evgenija@gmail.com
Tel: +382 31 350-900

Maja Kovačević, Bachelor menadzmenta
Poslovni sekretar
Email: agencijah.novi@t-com.me
Tel: +382 31 350-900

II TEHNIČKI SEKTOR
Snežana Šunić Kolarić, dipl.ing.arh.
Prostorni planer
Email: agencijah.novi–planiranje@t-com.me
Tel: +382 31 350-900

Milica Berberović, dipl.ing. pejzažne arhitekture
Samostalni saradnik za arhitekturu i urbanizam
Email: agencijahn.milica@gmail.com
Tel:+382 31 350-900

Jasna Tičić, dipl.ing.arh.
Samostalni saradnik za arhitekturu i urbanizam
Email: agencijahn.jasna@gmail.com
Tel: +382 31 350-900

Zorica Ilić Mračević, dipl.ing.arh.
Samostalni saradnik za arhitekturu i urbanizam
Email: agencijahn.zorica@gmail.com

Biljana Srgota, dipl.ing.arh.
Samostalni saradnik za arhitekturu i urbanizam
tel:        +382 31 337-165

Ranko Kovačević, dipl. ing.arh.
Samostalni savjetnik I za arhitekturu i urbanizam
Email: agencijahn.ranko@gmail.com

Larisa Lekić, dipl.ing.arh.
Samostalni saradnik za arhitekturuiurbanizam
e-mail: larisalekic1@gmail.com
tel:        +382 31 337-165

Bojan Vukićević, mast.inž.saobr.
Samostalni saradnik za saobraćaj
e-mail: vukicevicbojan@gmail.com
tel:        +382 31 321-600

Blage Zloković Berkuljan, str.ing.građ.
Samostalni saradnik za visokogradnju
e-mail: agencijahn.blage@gmail.com
tel:        +382 31 321-600

Aleksandar Vuković, dipl.ing.el.
Samostalnisaradnik za visokogradnju
e-mail: agencijah.novi-planiranje@t-com.me
tel:        +382 31 337-165

Đuro Čeprnić, građevinski tehničar
samostalni saradnik za gradnju
tel:       069/347-370

Milan Stamenovic, dipl.građ.inzenjer
Samostalni savjetnik za visokogradnju
Email: agencijahn.milan@gmail.com

Vladana Kundačina, bachelor građevinarstva
Savjetnica za gradnju
email: agencijahn.vladana@gmail.com

Mina Ukšanović, dipl.ekolog
Viša savjetnica III za ekologiju
Email: agencijahn.mina@gmail.com

III EKONOMSKI SEKTOR
Mihaela Sladović,spec.poslovnog menadžmenta
Savjetnik za projekte I ekonomska pitanja
e-mail: agencijah.novi@t-com.me
tel:        +382 31 350-900

Tijana Garić, dipl. ekonomista
Viša savjetnica III za finansije
Email: agencijahn.tijanamail.com

IV SEKTOR ZA MARKETING I ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Miroslav Milanović, dipl. menadzer
Savjetnik za marketing i organizaciju manifestacija u Avanturističkom parku Vrbanj

Marija Jovanović, dipl. komunikolog
Savjetnica za marketing i odnose sa javnošću
Email: agencijahn.marija@gmail.com