Procedura Agencije u realizaciji poslova na uređenju fasada stambenih zgrada

    Procedura Agencije u realizaciji poslova na uređenju fasada stambenih zgrada

– poslije prijema zahtjeva za stručnu pomoć (koji se može preuzeti sa našeg sajta), službenik Agencije izlazi na licu mjesta i vrši predmjer i fotografisanje predmetne zgrade nakon čega sačinjava orjentacioni predmjer i predračun radova;

– na osnovu orjentacionog predmjera i predračuna radova, Uprava predmetne zgrade može da procijeni da li raspolažu sa količinom novca koja iznosi oko 70% procjenjene vrijednosti radova iz orjentacionog predmjera i predračuna;

– ako posjeduju navedeni dio sredstava, Uprava prikuplja najmanje tri ponude, bira najpovoljniju i istu zajedno sa zapisnikom o izboru ponude, zahtjevom za finansijsku pomoć (koja se takođe može preuzeti sa našeg sajta) i izvodom sa bankovnog računa zgrade dostavlja Agenciji  za izgradnju i razvoj Herceg Novog koje Agencija uz zahtjev za uplatu određenih sredstava za uređenje predmetne zgrade prosleđuje Opštinskom sekreterijatu za finansije, imajući u vidu da je Uprava zgrade već obezbjedila svoj dio sredstava;

– kad sredstva bivaju odobrena i uplaćena na račun Agencije, kontaktira se Uprava zgrade, potpisuje sporazum između Agencije i Uprave stambene zgrade, nakon čega se ulazi u ključnu fazu realizacije obnove fasade uz obavezan nadzor radova službenika Agencije do samog kraja radova;

– nakon završetka radova se zajedno sa Upravom zgrade obilazi i pregledava objekat, sačinjava i potpisuje službene zabilješka između Uprave zgrade i Agencije za izgradnju i razvoj, u kojoj se navodi da nema primjedbi na izvedene radove, ako ih nema;

– nakon potpisivanja službene zabilješke Agencija za izgradnju i razvoj sa svog računa na račun Izvođača prebacuje sredstva koja su obezbjeđena za obnovu fasade u punom iznosu i sa tim se završava cjelokupan postupak uređenja fasade.

– Opština Herceg Novi u poslovima obnove fasada učestvoju sa 30% vrijednosti najpovoljnije ponude.